Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 42. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Pondelok, 31. október 2022 09:02

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 42. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2483 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2449 (98,63 %) vzoriek.


V 42. KT 2022 bolo vyšetrených 57 vzoriek, vo všetkých vzorkách bola zistená prítomnosť vírusu  SARS-CoV-2. V 28 vzorkách (49,12 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 29 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1

V 42. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Košickom, Trenčianskom, Žilinskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji.

graf3

V 42. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a zníženie incidencie.

graf4

graf5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa1

mapa2

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.