Informácie o monitoringu odpadových vôd Tlačiť E-mail
Piatok, 04. november 2022 14:33

Systematický monitoring odpadových vôd zameraný na detekciu SARS-CoV-2 a jeho variantov bol zavedený vo viacerých krajinách sveta najmä z dôvodu celosvetovej pandemickej situácie.


Monitoring odpadových vôd na prítomnosť SARS-Cov-2 bol v Slovenskej republike spustený v roku 2021 a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze, v každom kraji Slovenska.


Monitoring odpadových vôd je rozdelený do dvoch fáz. Prvá fáza sa začala 2. mája 2021 (18.kalendárny týždeň) a zúčastnilo sa jej 11 čističiek odpadových vôd (ČOV) s najväčšou kapacitou. Od januára 2022 sa začala druhá fáza projektu v lokalitách s rozšírením monitoringu odpadových vôd do viacerých okresoch. V 2. fáze projektu pokrývajú ČOV oblasti obývané marginalizovanými skupinami, turistické, kúpeľné a prihraničné oblasti. Do projektu bolo doteraz zaradených viac ako 55 ČOV.


Okrem rozšírenia siete ČOV od januára 2022 došlo aj k navýšeniu laboratórnych kapacít, v ktorých sa vykonávala pred-analytická časť.


Predanalytickú časť zastrešuje 6 laboratórií, a to Národné referenčné centrum (NRC) pre mikrobiológiu životného prostredia ÚVZ SR, regionálne úrady verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Analytickú časť vykonáva Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.


Začiatkom roka 2022 NRC pre mikrobiológiu životného prostredia ÚVZ SR začalo pri sekvenovaní vzoriek spolupracovať s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Vedeckým parkom Univerzity Komenského (VP UK).


Ciele monitoringu odpadových vôd:

  • včasné varovanie – signalizovanie vypuknutia epidemických vĺn

  • analýza trendov

  • monitoring efektívnosti zavedených opatrení


Sieťovanie so Spoločným výskumným centrom v Ispre v Taliansku


Úzko spolupracujeme a situáciu v monitorovaní SARS-CoV-2 a jeho variantov konzultujeme s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (EDCD), so Spoločným výskumným centrom v Ispre v Taliansku a mnohými ďalšími zdravotníckymi inštitúciami s medzinárodným dosahom a zároveň sa zúčastňujeme stretnutí národných kontaktných miest IT organizovaných ECDC a Spoločným Výskumným centrom v Ispre v Taliansku. Náš národný informačný panel je umiestnený na webovej stránke EU Sentinel System pre SARS-CoV-2 EU 4S (europa.eu).Projekty a finančná spolupráca s WHO

who
Projekt: „Posilnenie laboratórnych kapacít pre kontinuálnu diagnostiku SARS-CoV na Slovensku“


Zmluva o priamej finančnej spolupráci, WHO reg. č. : 2022/1308944-0, zapísaná v Centrálnom registri zmlúv pod identifikačným číslom: 7236505


Partner projektu, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva systematický monitoring odpadových vôd na prítomnosť SARS-CoV-2 vírusu a jeho variantov. Hlavné ciele projektu: nákup spotrebného materiálu a laboratórneho vybavenia s cieľom zabezpečiť nepretržitú diagnostiku SARS-CoV-2 a usporiadanie seminára s názvom: “
Zabezpečenie laboratórnej surveillance patogénov vo verejnom zdravotníctve“.


Trvanie projektu:  8.12.2022 do 28.2.2023

Celkové oprávnené náklady na projekt: 135 512,50 EUR

Celkový príspevok Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): 135 512,50 EUR

Link: Zmluva o priamej finančnej spolupráci, WHO ref. no.: 2022/1308944-0: TU
Granty a Akcie financované z prostriedkov EÚ

EU

Grantová zmluva reg. číslo:  060701/2021/864558/SUB/ENV.C2, zameraná na akciu v rámci nástroja núdzovej podpory členským štátom pri vytváraní národných systémov, miestnych zberných miest a digitálnej infraštruktúry na monitorovanie COVID-19 a jeho variantov v odpadových vodách


Trvanie akcie: 8.7.2021 do 31.8.2022

Celkové oprávnené náklady na akciu: 244 529 EUR

Celkový príspevok EÚ: 244 529 EUR


Link:
grantová zmluva (pdf)


Ide o poskytnutie núdzovej podpory podľa nariadenia Rady EÚ (EÚ) 2016/369 v znení nariadenia Rady (EÚ) 2020/521


Mono príjemca, Úrad verejného zdravotníctva SR, bude realizovať akciu národný monitoring nad odpadovými vodami, ktorý je zameraný na zber údajov o SARS-CoV-2 a jeho variantoch.


Systematický monitoring nad odpadovými vodami na detekciu variantov SARS-CoV-2 predstavuje pravidelný odber vzoriek na týždennej báze z určených čističiek odpadových vôd v rámci Slovenskej republiky s následnými RT-PCR a dd-PCR analýzami vykonávanými v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva. V rámci predmetnej akcie sa tiež plánuje aj zavedenie a rozvoj metód sekvenácie, v rámci čoho sa výskumné aktivity pretransformujú na systém trvalého monitoringu.


Kanalizačná sieť na Slovensku
mapa

voda