Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 39. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Utorok, 18. október 2022 10:12

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 39. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2307 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2273 (98,53 %) vzoriek.


V 39. KT 2022 bolo vyšetrených 59 vzoriek. V 59 vzorkách bola zistená prítomnosť vírusu  SARS-CoV-2. V 35 vzorkách (59,32 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 24 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1
 

V 39. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2
 

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trenčianskom, Bratislavskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

graf3


V 39. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4

mapa1

mapa2


Záver
: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.