Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 38. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Utorok, 18. október 2022 09:58

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 38. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2248 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2214 (98,49 %) vzoriek.


V 38. KT 2022 bolo vyšetrených 58 vzoriek. V 57 vzorkách bola zistená prítomnosť vírusu  SARS-CoV-2, jedna vzorka bola negatívna. V 30 vzorkách (51,72 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 28 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 38. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trenčianskom, Bratislavskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

graf3


V 38. KT sme zaznamenali mierne zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4

mapa1

mapa2


Záver
: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.