Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 35. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Utorok, 20. september 2022 06:42

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 35. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2075 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2042 (98,41 %) vzoriek.


V 35. KT 2022 bolo vyšetrených 48 vzoriek. Vo všetkých bola zistená prítomnosť vírusu  SARS-CoV-2, z toho v 32 vzorkách (66,67 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 16 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1

V 35. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

graf3


V 35. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zníženie incidencie.

graf4

graf5

graf6

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.