Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 34. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Štvrtok, 08. september 2022 14:39

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 34. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2023 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1990 (98,37 %) vzoriek.


V 34. KT 2022 bolo vyšetrených 55 vzoriek. Vo všetkých bola zistená prítomnosť vírusu  SARS-CoV-2, z toho v 13 vzorkách (23,64 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 42 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1

V 34. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trnavskom a Prešovskom kraji.

graf3 

 

V 34. KT sme zaznamenali mierne zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zníženie incidencie.

graf4

mapa1

mapa2

 

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky z 34. KT sa ešte vyšetrujú.