Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 29. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Piatok, 29. Júl 2022 11:43

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 29. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 1735 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1694 (97,64 %) vzoriek.


V 29. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 57 vyšetrených vzorkách.

graf1

V 29. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na stúpajúci trend v Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

graf3


V 29. KT sme zaznamenali zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4

mapa1

mapa2


Záver
: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.