Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 25. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Piatok, 01. Júl 2022 13:45

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 61 ČOV.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 25. kalendárneho týždeň bolo celkovo vyšetrených 1506 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1466 (97,34 %) vzoriek.


V 25. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 55 vyšetrených vzorkách, 1 vzorka bola negatívna.

graf1
V 25. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.
graf2
Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji.
graf3
V 25. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.
graf4
mapa1
mapa2

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky z 25. KT nie sú ešte vyšetrené.