Potraviny pre osobitné skupiny – základné informácie, rozdelenie Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30. jún 2022 09:37

Potraviny pre osobitné skupiny (POS) sa delia na:


1. Potraviny pre dojčatá a malé deti (PDMD)

- počiatočná dojčenská výživa (PDV)

- následná dojčenská výživa (NDV)

- potraviny spracované na báze obilnín (PSBO)

- detské potraviny (DP)


2. Potraviny na osobitné lekárske účely (POLÚ)


3. Celková náhrada stravy na reguláciu hmotnosti (CNSRH)


Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 (Nariadenie o POS) nahradilo od 20.7.2016 starší regulačný rámec upravujúci potraviny na osobitné výživové účely (dietetické potraviny), ktoré od tohto dátumu v EÚ neexistujú.


V článku 2 sú definície (vymedzenia pojmov).


POS musia spĺňať všetky požiadavky právnych predpisov (PP) EÚ uplatniteľné na potraviny.


Požiadavky v nariadení o POS majú prednosť pred akoukoľvek protichodnou požiadavkou PP EÚ uplatniteľného na potraviny.


Medzi potraviny v minulosti regulované podľa staršieho regulačného rámca do 19.7.2016, u ktorých sa nepodarilo dospieť ku konsenzu / nie je potrebná ďalšia regulácia / tieto potraviny od 20.7.2016 neexistujú, patria:


1. Potraviny pre diabetikov (chýba vedecký základ na stanovenie osobitných požiadaviek na zloženie) – správa


2. Potraviny pre športovcov (existujú odlišné názory ČŠ na rozsah pôsobnosti osobitných PP, počet podkategórií, kritériá na stanovenie požiadaviek na zloženie, atď.) – správa


3. Nápoje na výživu malých detí – („mlieko na podporu rastu“, „mlieko pre batoľatá“ alebo „mliečne nápoje pre malé deti“) – ďalšia regulácia nie je potrebná – správa


Tieto 3 kategórie potravín sú dnes regulované horizontálnymi právnymi predpismi pre bežné potraviny.


Viac informácií o POS je k dispozícii na stránke EK.