Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 24. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23. jún 2022 07:08

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa začal 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 61 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 24. kalendárneho týždeň bolo celkovo vyšetrených 1450 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1413 (97,45 %) vzoriek.


V 24. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 57 vyšetrených vzorkách, 1 vzorka bola negatívna.

graf1

V 24. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v každom kraji.

graf3

V 24. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4

 

mapa1


mapa2


Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.