Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 30.05.2022 Tlačiť E-mail
Pondelok, 06. jún 2022 07:21

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd odobrali k 30.05.2022 celkovo 1270 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1242 (97,96 %) vzoriek.


V 21. kalendárnom týždni (KT) 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 48 vyšetrených vzorkách, 1 vzorka bola negatívna.

graf1

 

V 21. kalendárnom týždni sme zaznamenali zníženie v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trenčianskom kraji.


V 21. KT sme zaznamenali zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a pokles incidencie.

graf3


Záver
: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky z 21. KT sa ešte vyšetrujú.


Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne