Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705913
Právne predpisy EÚ, SK, normy Tlačiť E-mail

EÚ PREDPISY O KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH
 

Nariadenie EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch


Nariadenie Komisie č. 655/2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritéria na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami


Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2013/674/EÚ k usmerneniam k prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2022/677, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady č. 1223/2009, pokiaľ ide o zoznam názvov zložiek podľa spoločného názvoslovia na účely označenia kozmetických výrobkov


Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2020/2151, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady  2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Odporúčanie Komisie č. 2022/C 229/01 týkajúce sa vymedzenia pojmu nanomateriál 
SK PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA KOZMETICKÉ VÝROBKY


Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení


Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach, o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo


Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení


Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko


Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


Nariadenie vlády č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov


Zákon č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Vyhláška MH SR č. 225/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z.z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z.z.


Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Nariadenie vlády č. 46/2009 Z.z. ktorým sa  ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače


Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovNORMY

STN EN ISO 22716 Kozmetika. Správna výrobná prax. Pokyny na správnu výrobnú prax


STN EN ISO 29621
Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Usmernenie na hodnotenie rizika a identifikáciu výrobkov s nízkym rizikom mikrobiologickej kontaminácie