Prvá informácia - 41. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu Tlačiť E-mail
Štvrtok, 28. apríl 2022 12:34

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva


usporiadajú

vedeckú konferenciu pod záštitou

hlavného hygienika Slovenskej republiky

41. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU


ivan_stodola

25. – 26. august 2022

Hotel Dukla, Prešov


hotel_dukla_presov

41. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu


Zameranie konferencie:


Zámerom je predovšetkým interdisciplinárna výmena informácií, poznatkov, výskumných zistení a skúseností v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia v kontexte s
 novým Akčným plánom pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V (NEHAP V.). Nový Akčný plán pre životné prostredie a zdravie je základným strategickým dokumentom pre environmentálne zdravie.
Životný štýl a zdravie je súčasťou Aktualizácie Národného programu podpory zdravia pre roky 2021-2030 schváleného Uznesením vlády SR č. 44/2022. Hlavným cieľom novej aktualizácie Národného programu podpory zdravia je zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky, prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia.Vedecká konferencia bude rozdelená do nasledovných tematických sekcií:

  1. Environmentálne zdravie

  2. Životný štýl a zdravie

  3. Ďalšie vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve

  4. Varia


Podujatie bude hodnotené kreditmi CME.


Súčasťou konferencie bude odovzdávanie ocenenia - plakety MUDr. Ivana Stodolu - za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na SlovenskuVedecký výbor konferencie:

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD.

doc. Ing. Margaréta  Kačmáriková, PhD., MPH

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

prof. Ing. Marián Schwarz, CSc.

doc. Ing. Helena Hybská, PhD.

doc. MUDr. Štefánia Moricová, CSc.

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Mgr. Michaela Machajová, PhD., MPH
Mgr. Milada Eštóková, PhD.


Organizačný výbor konferencie:

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

prof. Ing. Marián Schwarz, CSc.

doc. Ing. Helena Hybská, PhD.

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH

PaedDr. Vanda Kráľovská

RNDr. Andrea Čechová

Mgr. Lucia Chromíková, PhD.

Mgr. Lucia Miličková

Predbežný program konferencie


25. august 2022

09:00 – 10:30 Registrácia účastníkov

10:30 – 11:15 Otvorenie konferencie a odovzdávanie plakiet MUDr. Ivana Stodolu

11:15 – 17:00 Blok  hlavných prednášok (aktuálny Program bude zostavený podľa prihlásených príspevkov a následne zaslaný prihláseným účastníkom konferencie).

 


26. august 2022

9:00 – 13:00 Blok hlavných prednášok


Organizačné pokyny:

 

Miesto konania konferencie: 

Hotel Dukla, Prešov

Námestie legionárov 2

080 01 Prešov


Termín konania:
25. - 26. august 2022


Termín zaslania abstraktov na schválenie a záväznej prihlášky pre aktívnu účasť:
do 10.06.2022


Termín zaslania prihlášky pre pasívnu účasť:
do 31.07.2022


Termín zaslania príspevkov do zborníka:
30.09.2022


Konferenčné poplatky:
aktívni účastníci    35 €

                                     pasívni účastníci   45 €

                                     študenti                 5 €


Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na prípravu konferencie.


Spôsob platby:


Konferenčný poplatok sa bude platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.


Cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady si hradia účastníci konferencie sami.

 

Pozvánka s programom konferencie (s uvedením všetkých referátov) bude prihláseným účastníkom zaslaná v termíne pred konferenciou.

 

 

Dôležité informácie Vám poskytne Úrad verejného zdravotníctva SR.

www stránka: www.uvzsr.sk

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.: 02/49 284 429

 

Technické poznámky:


Prednášky:
10 minút


Technika: dátová projekcia, multimediálna projekcia (USB)


Príspevok do zborníka:
WORD dokument, maximálne v rozsahu 5 normostrán A4, vrátane grafov, tabuliek a literatúry, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Členenie príspevku: názov príspevku, mená  a priezviská autora/autorov, pracoviská autorov, úvod, metódy, výsledky, záver, literatúra. Príspevok na uverejnenie v zborníku zaslať e-mailom do 30.09.2022. Termín je z dôvodu uzávierky záväzný.

Abstrakt: WORD dokument, 250 – 350 slov; písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, názov abstraktu Times New Roman Bold, členenie abstraktu: názov príspevku, mená a priezviská autora/autorov, pracoviská autorov, úvod, metódy, výsledky, záver, kľúčové slová.


Potvrdenia o účasti
budú zaslané na adresu uvedenú v prihláške


Informácia o ubytovaní


UBYTOVANIE A STRAVOVANIE  SI ÚČASTNÍCI ZABEZPEČUJÚ SAMI
.


Ponúkame odkazy na ubytovanie v meste Prešov:


Poznámka: Je potrebné si zabezpečiť ubytovanie v dostatočnom predstihu.


https://www.hotelduklapresov.sk/


http://www.hotelbelier.sk/


http://www.hotelcarpediem.sk/


https://www.hotelblackhorse.sk/


http://www.lineas.sk/index.php

 

https://www.hotelenchante.sk/Penzióny:

http://www.penziontrattoria.sk/


https://www.antoniopension.sk/


https://www.penziontavel.sk/


http://www.penzion-in.sk/


https://penziontime.sk/


https://www.centercity.sk/


http://www.radlinka.sk/