Právne predpisy k hodnoteniu prípravkov na ochranu rastlín, pre oblasť vplyvu na zdravie ľudí, časť metabolizmus a rezíduá Tlačiť E-mail
Streda, 27. apríl 2022 07:58

Právne predpisy EÚ

 1. Nariadenie EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh

 2. Vykonávacie nariadenie Komisie č. 540/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok

 3. Nariadenie Komisie č. 546/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín

 4. Nariadenie Komisie č. 547/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín

 5. Nariadenie Komisie č. 283/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach

 6. Nariadenie Komisie č. 284/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín  

 7. Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie č. 284/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín

 8. Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie č. 283/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach

 9. Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2020/1740 ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia schválenia účinných látok podľa nariadenia EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie č. 844/2012

 10. Nariadenie EP a Rady č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v platnom znení

 11. Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2020/585 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2021, 2022 a 2023 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich

 12. Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2021/601 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2022, 2023 a 2024 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich

 13. Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti

 14. Delegované nariadenie Komisie č. 2016/127 ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí

 15. Delegované nariadenie Komisie č. 2016/128 ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich

 16. Nariadenie EP a Rady č. 1185/2009 o štatistike pesticídov

 17. Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia EP a Rady č. 2017/625 a č. 178/2002, do Únie

 18. Nariadenie EP a Rady č. 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazciPrávne predpisy SR

 1. Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 2. Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách

 3. Zákon NR SR č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 4. Vyhláška MPRV SR č. 485/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

 5. Zákon NR SR č. 387/2013 Z.z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 6. Vyhláška MPRV SR č. 477/2013 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

 7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 186/2012 Z.z. o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

 8. Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

 9. Výnos MP SR a MZ SR č. 26682/2007-OL ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

 10. Vyhláška MPRV SR č. 490/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie

 11. Vyhláška MPRV SR č. 488/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlínNárodný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania prípravkov na ochranu rastlín, revízia 2, 2021 – 2025