Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 11.04.2022 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21. apríl 2022 13:44

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 11.04.2022 odobrali celkovo 897 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 874 (97,44 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 14. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf1

V 14. kalendárnom týždni sme zaznamenali zvýšenie v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie iba v Trenčianskom kraji.


V 14. KT sme zaznamenali zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a pokles incidencie.

graf3


Záver
: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách.


Najďalej odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali pravidlá R-O-R a absolvovali základné očkovanie alebo posilňujúcu dávku.


Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.


Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.