Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 04.04.2022 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07. apríl 2022 13:06

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 04.04.2022 odobrali celkovo 842 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 819 (97,27 %) vzoriek.


Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 13. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf1

V 13. kalendárnom týždni sme zaznamenali zvýšenie v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie v Žilinskom, Trnavskom a Košickom kraji, v ostatných krajoch došlo k zníženiu.

V 13. KT sme zaznamenali zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a pokles incidencie.

graf3


Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 13. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú.


Najďalej odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali pravidlá R-O-R a absolvovali základné očkovanie alebo posilňujúcu dávku. Aj keď sa nárast počtu prípadov zastavil, chorobnosť na COVID-19 v SR sa udržuje na vysokej hladine.


Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.


Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.