Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654217
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 14. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 08. apríl 2022 12:02

chripkaV 14. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 38 118 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 473,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 465,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 719 osôb, čo predstavuje 1, 9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (434). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (186) a pneumónie (99).

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 14. kalendárnom týždni 2 022 hlásených 2 706 ochorení (chorobnosť 104,6/100 000), čo predstavuje 7,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 23,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (266,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 14. kalendárnom týždni hlásené v troch materských školách v Trnavskom kraji a v troch materských školách v Žilinskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 14. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 37 nazofaryngeálnych výterov a 49 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 11 vzoriek, sedem vzoriek na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, tri vzorky na respiračný syncyciálny vírus a jedna vzorka na adenovírus.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 732 vzoriek biologického materiálu (1 538 nazofaryngeálnych výterov a 1 194 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 153 pozitívnych:

-          91 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          13 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          42 x respiračný syncyciálny vírus,

-          5 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  14.   kalendárnom týždni 2022

tabSituácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 14. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...

 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2:  Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej

republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 14. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 28 630 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 31,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 14. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 5 623 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 31,6 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených  6 958 964 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 745 268 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 759 539 antigénových testov, z toho bolo 739 086 vzoriek pozitívnych. Hospitalizovaných je 1 753 osôb. Ochoreniu podľahlo 19 523 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov (graf). Od začiatku pandémie sa najviac prípadov potvrdilo v Prešovskom kraji (metóda RT-PCR).

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 14. kalendárnom týždni spracovaných 34 678 prípadov ochorenia COVID-19.


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 1. 4. 2022 do 7. 4. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky