Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654158
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 01. apríl 2022 11:44

chripkaV 13. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 39 021 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 601/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 871,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 345 osôb, čo predstavuje 3,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (736). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (195) a pneumónie (414).

Ochorenia hlásilo 51 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 13. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 316 ochorení (chorobnosť 136,1/100 000), čo predstavuje 8,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 0,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (382,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 13. kalendárnom týždni hlásené v šiestich materských školách (jedna v Trnavskom kraji, dve v Nitrianskom kraji a tri v Košickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 13. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 30 nazofaryngeálnych výterov a 22 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych osem vzoriek, šesť vzoriek na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a dve vzorky na respiračný syncyciálny vírus.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 646 vzoriek biologického materiálu (1 501 nazofaryngeálnych výterov a 1 145 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 142 pozitívnych:

-          84 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          13 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          39 x respiračný syncyciálny vírus,

-          4 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  13.   kalendárnom týždni 2022

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 13. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.  

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 13. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 42 052 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 36,2 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 13. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 8 217 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 29,7 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených  6 887 739 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 716 638 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 687 645 antigénových testov, z toho bolo 733 463 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 2 037 osôb. Ochoreniu podľahlo 19 368 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov (graf). Od začiatku pandémie sa najviac prípadov potvrdilo v Prešovskom kraji (metóda RT-PCR).

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 13. kalendárnom týždni spracovaných 50 074 prípadov ochorenia COVID-19.  


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 25. 3. 2022 do 31. 3. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky