Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia zriadené štátom, ktoré poskytujú ubytovanie utečencom z Ukrajiny Tlačiť E-mail
Pondelok, 28. marec 2022 11:44

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine prichádzajú na územie Slovenskej republiky vojnoví utečenci, ktorí sú náchylní na vznik určitých prenosných ochorení, a to najmä v dôsledku ich dočasných životných podmienok, nižšej úrovne zaočkovanosti detskej populácie na Ukrajine, výskyt vybraných prenosných ochorení v krajine pôvodu ako aj ťažkej životnej situácie, ktorej čelia počas cesty. Je dôležité poskytnúť im rovnakú úroveň zdravotnej starostlivosti, ako majú obyvatelia Slovenskej republiky.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a v záujme predchádzania vzniku ohrozeniu verejného zdravia v zmysle § 48 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčajú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ubytovacím zariadeniam pre utečencov zriadeným štátom nasledovné:

 • z dôvodu ochrany verejného zdravia, ako aj zabezpečenia akútnej zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej pomoci utečencom z Ukrajiny mať zazmluvneného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je dôležitá v prevencii vzniku a šírenia prenosných ochorení, vzniku epidémií a pre prijímanie príslušných protiepidemických opatrení,
 • ak ubytovacie zariadenie testuje utečencov na COVID-19, zabezpečiť tzv. „červenú časť“ (ubytovacie priestory pre osoby, ktoré budú pozitívne testované na COVID-19, resp. pre prípad vzniku iného ochorenia), aby takýto pozitívne testovaný utečenec bol ubytovaný,
 • v prípade, ak sa zistí pozitívna osoba na COVID-19 (prípadne iné prenosné ochorenie) izolovať pozitívnu osobu aj s blízkymi kontaktmi (rodinní príslušníci, s ktorými prišli, napr. matka s deťmi) v súlade s aktuálne platnou vyhláškou ÚVZ SR (dostupnou k nahliadnutiu na webovom sídle úradu), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, podľa možností daného zariadenia,
 • určiť zodpovednú osobu, ktorej osoba so zdravotnými ťažkosťami ohlási danú skutočnosť a ktorá stanoví ďalší postup (kontaktuje zazmluvneného lekára),
 • pri ubytovaní poskytnúť kontakt na túto zodpovednú osobu, ako aj pokyny pre ubytovaných formou informačného listu, kde bude uvedené, že osoby sú v prípade zdravotných ťažkostí povinné zdržiavať sa v ubytovacej jednotke a v maximálne možnej miere minimalizujú pohyb v spoločných priestoroch,
 • v uvedenom informačnom liste poučiť osoby o potrebe a podmienkach dodržiavania izolácie/karantény, dodržiavaní zásad hygieny, potrebe prekrytia horných dýchacích ciest, aby si sledovali zdravotný stav,
 • zabezpečiť, aby izolácia a karanténa boli nediskriminačné a chránila sa dôstojnosť a dôvernosť utečencov; zabezpečiť zachovanie jednoty rodiny v maximálnej možnej miere, zabezpečenie toho, aby pri akomkoľvek rozhodnutí o dočasnom oddelení rodín zo zdravotných dôvodov boli prvoradé záujmy dieťaťa,
 • v zariadení zvýšiť hygienicko-epidemiologický režim,
 • v priestoroch so zvýšenou kumuláciou osôb zvýšiť frekvenciu pravidelného vetrania,
 • vykonávať dezinfekciu v zariadení, na dezinfekciu rúk používať dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu,
 • po každom ukončení ubytovania zabezpečiť vyvetranie, upratanie a vydezinfikovanie izby vrátane posteľnej bielizne,
 • zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadmi.


Hlásenie prenosných ochorení je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V súlade so zákonom č 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci povinní hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov podľa prílohy č. 5 zákona.

 

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky