Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654287
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 12. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 25. marec 2022 14:05

chripkaV 12. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 40 812 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 623,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 514,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 788 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (469). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (178) a pneumónie (141).   

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom  kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 419 ochorení (chorobnosť 136,0/100 000), čo predstavuje 8,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (329,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 12. kalendárnom týždni hlásené v desiatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o päť materských škôl (štyri v Nitrianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji) a päť základných škôl (štyri v Nitrianskom kraji, jedna  v Žilinskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 12. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 58 nazofaryngeálnych výterov a 55 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych päť vzoriek, dve vzorky na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, dve vzorky na respiračný syncyciálny vírus a jedna vzorka na adenovírus.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 594 vzoriek biologického materiálu (1 471 nazofaryngeálnych výterov a 1 123 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 134 pozitívnych:

-          78 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          13 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          37 x respiračný syncyciálny vírus,

-          4 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  12.   kalendárnom týždni 2022

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 12. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022
graf1Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022
graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 12. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 65 918 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 26,2 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 12. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 11 683 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 0,7 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených  6 798 172 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 674 586 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 601 324 antigénových testov, z toho bolo 725 246 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 2 241 osôb. Ochoreniu podľahlo 19 229 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov (graf). Od začiatku pandémie sa najviac prípadov potvrdilo v Prešovskom kraji (metóda RT-PCR).

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 12. kalendárnom týždni spracovaných 57 353 prípadov ochorenia COVID-19.  

 

Mapa: 7 - dňová incidencia (od 18. 3. 2022 do 24. 3. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky