Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 21.03.2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 25. marec 2022 14:31

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 21.03.2022 odobrali celkovo 737 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 714 (96,88 %) vzoriek.


Od 35. KT 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 11. KT 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.

graf1

V 11. kalendárnom týždni sme zaznamenali zvýšenie v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie vo všetkých krajoch okrem Prešovského, kde došlo k poklesu.


V 11. KT sme zaznamenali nárast počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách, zatiaľ čo incidencia klesla.

graf3


Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 11. KT sa ešte vyšetrujú.


Najďalej odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní, dodržiavali pravidlá R-O-R a absolvovali základné očkovanie alebo posilňujúcu dávku. Aj keď sa nárast počtu prípadov zastavil, chorobnosť na COVID-19 v SR sa udržuje na vysokej hladine.


Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.


Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.