Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654247
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 11. marec 2022 13:40

chripkaV 10. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 38 613 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 516,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 001,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 034 osôb, čo predstavuje 2,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (637). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (260) a otitídy (137).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 778 ochorení (chorobnosť 148,3/100 000), čo predstavuje 9,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 29,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (314,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 10. kalendárnom týždni hlásené v   dvoch výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o dve materské školy (po jednej v Trnavskom a v Košickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 28 nazofaryngeálnych výterov a 50 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli pozitívne tri vzorky – z toho dve vzorky na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na adenovírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 409 vzoriek biologického materiálu

(1 383 nazofaryngeálnych výterov a 1026 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 126 pozitívnych:

-          73 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          13 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          35 x respiračný syncyciálny vírus,

-          3 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2022

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 10. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 10. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 63 050 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 12,2 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 10. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 17 115 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 9,5 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených  6 578 659 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 556 433 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 389 439 antigénových testov, z toho bolo 701 966 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 2 425 osôb, čo je o 5,1 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 18 847 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 a 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 10. kalendárnom týždni spracovaných 66 437 prípadov ochorenia COVID-19.  


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 4. 3. 2022 do 10. 3. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky