Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3471
Počet zobrazení obsahu : 20138511
Odbor pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení Tlačiť E-mail
 1. pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, v spolupráci s odbornými útvarmi ÚVZ SR,

 2. zabezpečuje vnútrorezortné pripomienkové konanie k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva súvisiacej s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou a vyhodnocuje pripomienky z vnútrorezortného pripomienkového konania,

 3. zabezpečuje proces schvaľovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti verejného zdravotníctva súvisiaceho s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR, ktorý v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR a Sekciou legislatívno-právnou ministerstva zdravotníctva zahŕňa medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie poradných orgánov vlády SR, rokovanie vlády SR a Národnej rady Slovenskej republiky vrátane korektúry návrhu právneho predpisu v Zbierke zákonov,

 4. pripomienkuje v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania legislatívne a nelegislatívne materiály súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, vypracovanými jednotlivými rezortmi,

 5. vypracúva stanoviská ÚVZ SR (prúžok) pre ministra zdravotníctva na rokovanie vlády SR a poradných orgánov vlády SR k legislatívnym a nelegislatívnym materiálom súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou vypracovanými jednotlivými rezortmi,

 6. zabezpečuje úlohy spojené s podávaním vyjadrení k žalobám EK proti členským štátom EÚ v spolupráci s príslušným odborným útvarom, v otázke legislatívy súvisiacej s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou  v SR,

 7. zabezpečuje pripravenosť mimoriadnej legislatívy súvisiacej s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR na budúce mimoriadne udalosti.


Odbor pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení najmä:

 1. vydáva opatrenia pri ohrození verejného zdravia a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (nefarmakologické opatrenia) ÚVZ SR súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,

 2. usmerňuje odborné útvary ÚVZ SR a RÚVZ výkladom nefarmakologických opatrení ÚVZ SR súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,

 3. poskytuje RÚVZ poradenstvo pri vydávaní nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR samotnými RÚVZ,

 4. vypracúva analýzy nedostatkov RÚVZ pri vydávaní nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR a o týchto nedostatkoch informuje RÚVZ, 

 5. zastupuje ÚVZ SR v súdnych konaniach súvisiacich s pandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,

 6. zastupuje ÚVZ SR pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo veciach súvisiacich s pandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,

 7. zastupuje ÚVZ SR na všetkých úrovniach rokovaní vo veciach súvisiacich s pandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,

 8. vykonáva monitoring pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v štátoch Európskej únie a tretích krajinách,  

 9. spolupracuje s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR a konzíliom odborníkov pri príprave a kontrole návrhov nefarmakologických opatrení ÚVZ SR,

 10. spolupracuje pri príprave a kontrole návrhov nefarmakologických opatrení ÚVZ SR s externými subjektami a ostatnými orgánmi štátnej správy,

 11. poskytuje právne poradenstvo v oblasti pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR:

 1. pre odborné útvary ÚVZ SR,

 2. pre RÚVZ v SR,

 3. pre externé subjekty.