Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705746
Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení Tlačiť E-mail

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení na úseku krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie zodpovedá za:

 1. koncepčnúsystémovú činnosť pri koordinácii opatrení hospodárskej mobilizácie stanovených v rozhodnutí MZ SR o určení ÚVZ SR ako subjektu hospodárskej mobilizácie,
 2. priebežné vedenie a aktualizáciu krízového plánupredpísanej dokumentácie v subjekte hospodárskej mobilizácie,
 3. evidenciu a hospodárenie s majetkom zakúpenýmprideleného limitu prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu,
 4. účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 5. priebežnú aktualizáciu, úplnosť a správnosť údajovúdajových dokumentoch jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
 6. prípravu rokovaní krízového štábu ÚVZ SR a vedenie samostatnej písomnej agendy krízového štábu, vykonáva funkciu tajomníka krízového štábu ÚVZ SR,
 7. funkčnosť systému vzájomnej komunikácieinformovanosti medzi ÚVZ SR a určenými subjektmi hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníctva o plnení hygienických a protiepidemických opatrení,
 8. úplnosť a správnosť vedenia odbornej spisovej agendy v súlade s platným registratúrnym poriadkom pre oblasť krízového riadenia,
 9. organizáciu vyrozumenia v súlade so smernicou ministerstva zdravotníctva na vykonanie vyrozumenia rezortu zdravotníctvavypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území SR.

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení v rámci prípravy osôb na civilnú ochranu zodpovedá za:

 1. organizovanie a vykonávanie prípravy zamestnancov na plnenie úloh a opatrení CO,
 2. účelné a hospodárne využitie materiálu CO a jeho riadnu inventarizáciu,
 3. organizovanie evakuácie,
 4. organizovanie záchranných prác,
 5. organizovanie jednotiek CO,
 6. spoluprácu s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh vydaných v zameraní činnosti CO od Okresného úradu Bratislava na príslušný kalendárny rok,
 7. plánovanie úloh CO v ÚVZ SR,
 8. organizáciu vyrozumenia a varovania zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti alebo vyhlásení mimoriadnej situácie,
 9. spracovanie plánu evakuácie a plánu ukrytia zamestnancov ÚVZ SR,
 10. prípravu štábu CO na plnenie úloh podľa osobitných predpisovnariadení, metodické riadenie a zabezpečenie prípravy CO v rámci objektu a vedenie predpísanej dokumentácie spojenej s touto činnosťou.

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení ďalej najmä:

 1. pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva súvisiacemimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, v spolupráci s odbornými útvarmi ÚVZ SR,
 2. zabezpečuje vnútrorezortné pripomienkové konanie k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva súvisiacejmimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou a vyhodnocuje pripomienky z vnútrorezortného pripomienkového konania,
 3. zabezpečuje proces schvaľovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti verejného zdravotníctva súvisiacehomimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR, ktorý v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR a Sekciou legislatívno-právnou ministerstva zdravotníctva zahŕňa medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie poradných orgánov vlády SR, rokovanie vlády SR a Národnej rady Slovenskej republiky vrátane korektúry návrhu právneho predpisu v Zbierke zákonov,
 4. pripomienkujespolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania legislatívne a nelegislatívne materiály súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, vypracovanými jednotlivými rezortmi,
 5. vypracúva stanoviská ÚVZ SR (prúžok) pre ministra zdravotníctva na rokovanie vlády SRporadných orgánov vlády SR k legislatívnym a nelegislatívnym materiálom súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou vypracovanými jednotlivými rezortmi,
 6. zabezpečuje úlohy spojenépodávaním vyjadrení k žalobám EK proti členským štátom EÚ v spolupráci s príslušným odborným útvarom, v otázke legislatívy súvisiacej s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 7. zabezpečuje pripravenosť mimoriadnej legislatívy súvisiacejmimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR na budúce mimoriadne udalosti.

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení najmä:

 1. vydáva opatrenia pri ohrození verejného zdraviaopatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (nefarmakologické opatrenia) ÚVZ SR súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 2. usmerňuje odborné útvary ÚVZ SR a RÚVZ výkladom nefarmakologických opatrení ÚVZ SR súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v SR,
 3. poskytuje RÚVZ poradenstvo pri vydávaní nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v SR samotnými RÚVZ,
 4. vypracúva analýzy nedostatkov RÚVZ pri vydávaní nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v SR a o týchto nedostatkoch informuje RÚVZ,
 5. zastupuje ÚVZ SR v súdnych konaniach súvisiacichpandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 6. zastupuje ÚVZ SR pred orgánmi činnýmitrestnom konaní vo veciach súvisiacich s pandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 7. zastupuje ÚVZ SR na všetkých úrovniach rokovaní vo veciach súvisiacichpandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 8. vykonáva monitoring pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v štátoch Európskej únie a tretích krajinách,  
 9. spolupracujepríslušným odborným útvarom ÚVZ SR a konzíliom odborníkov pri príprave a kontrole návrhov nefarmakologických opatrení ÚVZ SR,
 10. spolupracuje pri prípravekontrole návrhov nefarmakologických opatrení ÚVZ SR s externými subjektami a ostatnými orgánmi štátnej správy,
 11. poskytuje právne poradenstvooblasti pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR:
 1. pre odborné útvary ÚVZ SR,

 2. pre RÚVZ v SR,

 3. pre externé subjekty.