Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705887
Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie Tlačiť E-mail

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie.


Cieľ epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.


Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je proces šírenia nákazy.


Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie plní úlohy zamerané na prevenciu, kontrolu a surveillance prenosných ochorení v SR. Prioritnými úlohami sú zabezpečovanie epidemiologickej surveillance infekčných ochorení, koordinácia Národného imunizačného programu SR, pripravenosť na biologické hrozby a pandémie, prednášková a publikačná činnosť.


Epidemiologická problematika je systémovo samostatne riešená v rezortoch ministerstiev vnútra, obrany, dopravy a výstavby. Na riešenie špeciálnej problematiky sa môžu zriaďovať epidemiologické pracoviská alebo úseky aj v zdravotníckych a iných zariadeniach. Epidemiológ koordinuje prácu vo vytvorených pracovných skupinách.


Členenie sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie:

 • Odbor imunizácie

 • Odbor surveillance infekčných ochorení

 • Odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie


Metódy práce:

 • základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca z pozorovania, zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení,

 • epidemiologické štúdie, ktoré sa využívajú pre analýzu výskytu chorôb a ich príčin vrátane etiologických agensov a dopadov výskytu ochorení na zdravie populácie,

 • monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb,

 • epidemiologická surveillance kompatibilná so surveillance krajín EÚ, prinášajúca návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnosť,

 • štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,

 • vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných preventívnych a represívnych opatrení,

 • intervenčné metódy založené na medicínskych faktoch (Evidence based intervention).


Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie zabezpečuje tieto činnosti:

 • plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a s ním súvisiacimi legislatívno-právnymi predpismi na úseku epidemiológie,

 • vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredné orgány štátnej správy v SR s pôsobnosťou pre územie SR na úseku epidemiológie infekčných ochorení, vrátane ochorení preventabilných očkovaním a na úseku pripravenosti na biologické hrozby a pandémie,

 • zodpovedá za plnenie vybraných hlavných úloh a projektov a programov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vykonávanie epidemiologických štúdií,

 • vypracováva koncepcie a návrhy materiálov, podkladov a stanovísk, pripravuje a posudzuje návrhy odborno-metodických usmernení na úseku epidemiológie infekčných ochorení,

 • medzinárodná spolupráca,

 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pre surveillance infekčných ochorení,

 • 24 hodín/7 dní v týždni zabezpečuje európsky systém včasného varovania a reakcie (EWRS) pre monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia.


Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje najmä s:

 • odbormi a oddeleniami hygieny, preventívneho pracovného lekárstva, podpory zdravia a informatiky úradov verejného zdravotníctva,

 • odbormi a oddeleniami epidemiológie verejného zdravotníctva iných rezortov,

 • medicínskymi preventívnymi, klinickými a laboratórnymi odbormi,

 • Štatistickým úradom SR,

 • Národným centrom zdravotníckych informácií,

 • registrami, demografickou štatistikou,

 • špecialistami veterinárneho lekárstva,

 • inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi,

 • vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva i iných rezortov,

 • odbormi zdravotníctva vyšších územných celkov,

 • zdravotnými poisťovňami,

 • miestnymi samosprávami,

 • asociáciami zdravotníckych pracovníkov,

 • ministerstvami v SR,

 • medzinárodnými organizáciami – SZO, ECDC, EK a i.