Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705968
Odbor imunizácie Tlačiť E-mail

Odbor  imunizácie zabezpečuje najmä 

 • koordináciu plnenia Národného imunizačného programu v SR,

 • kontrolu plnenia úloh v oblasti imunizácie a prípravu návrhov stratégie očkovania, očkovacích schém a aplikačných postupov pri použití  očkovacích látok v súlade s odporúčaniami SZO a v súlade s realizáciou očkovania v krajinách EÚ

 • vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredných orgánov štátnej správy v SR,

 • prípravu návrhov odborno-metodických usmernení, podkladov a stanovísk v oblasti verejného zdravotníctva na úseku imunizácie,

 • analýzu faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a šírenie ochorení preventabilných očkovaním a ich následky, vypracovávanie návrhov preventívnych a represívnych opatrení a sledovanie efektívnosti ich zavedenia,

 • spoluprácu epidemiológov, pediatrov, imunológov, mikrobiológov a ďalších odborníkov pri plnení úloh Národného imunizačného programu SR, 

 • vyhodnotenie úrovne zaočkovanosti v SR, dodržiavanie indikácií a kontraindikácií očkovania, dodržiavanie stratégie očkovania, správnych postupov a manipulácie s očkovacími látkami, dodržiavanie chladového reťazca,

 • sledovanie a analýzu výskytu postvakcinačných reakcií a komplikácií,

 • overenie efektívnosti očkovania cielenými imunologickými prehľadmi,

 • realizáciu očkovacích kampaní a v súlade s odporúčaniami ECDC usmerňuje a vyhodnocuje informačné a edukačné aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Spoločne s ostatnými odbormi sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie

 • zabezpečuje pravidelné sledovanie akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení a COVID-19 a týždenné vyhodnocovanie výskytu mimoriadnych epidemiologických situácií v SR,

 • v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR plní úlohy v súvislosti so zabezpečením činnosti európskeho Systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS),

 • vedie potrebnú dokumentáciu a vytvára databázu informácií,

 • vypracováva a zasiela pravidelné hlásenia a prehľady pre zainteresované inštitúcie,

 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a SZO.