Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705981
Odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie Tlačiť E-mail

Odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie zabezpečuje najmä:

 1. vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredné orgány štátnej správy v SR v rámci pripravenosti SR na pandémie,

 2. koordináciu pripravenosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR na pandémie, resp. krízové situácie pri ohrození verejného zdravia infekčnými ochoreniami,

 3. vypracovávanie návrhov Pandemického plánu SR a jeho aktualizáciu,

 4. vypracovávanie návrhov národných plánov, usmernení a stratégií v oblasti vysoko nebezpečných nákaz,

 5. odborno-metodické usmerňovanie preventívnych a represívnych epidemiologických opatrení pri ohrození verejného zdravia infekčnými ochoreniami,

 6. plnenie úloh v súlade s odporúčaniami SZO, EK a ECDC v oblasti pripravenosti SR na biologické hrozby a pandémie.


Spoločne s ostatnými odbormi Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie:

 1. zabezpečuje pravidelné sledovanie akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení a COVID-19 a týždenné vyhodnocovanie výskytu mimoriadnych epidemiologických situácií v SR,

 2. v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR plní úlohy v súvislosti so zabezpečením činnosti európskeho systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS),

 3. vedie potrebnú dokumentáciu a vytvára databázu informácií,

 4. vypracováva a zasiela pravidelné hlásenia a prehľady pre zainteresované inštitúcie,

 5. organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a SZO.