Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Tlačiť E-mail
Streda, 09. marec 2022 09:02

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku školských stravovacích zariadení v rámci uvoľňovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a v súvislosti so stravovaním príslušníkov ozbrojených síl SR v ŠSZ počas mimoriadnej situácie.


Všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení:

 • pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi – zamestnávateľ bude ďalej postupovať v zmysle aktuálne platnej vyhlášky k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19;

 • v prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 postupovať podľa krízového plánu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku, tento plán odporúčame ponechať v platnosti aj naďalej – najmä vypracovať postupy, ako bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne v mimoriadnej situácii – v prípade výpadku zamestnancov z dôvodu izolácie alebo karantény na ochorenie COVID-19;

 • dodržiavať frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a viesť súvisiacu dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania surovín tak, ako má zariadenie uvedené v  prevádzkovom poriadku;

 • vstupujú na pracovisko len v čistom a vo vhodnom pracovnom odeve, vrátane pokrývky hlavy a dodržiavajú zásady osobnej hygieny, čistoty pracovného prostredia a pracovných pomôcok, neopúšťajú pracovisko v pracovnom odeve, majú možnosť výmeny pracovného odevu v prípade jeho znečistenia, nemajú na rukách počas práce šperky, hodinky a iné ozdobné predmety a v pracovnom odeve majú len čistú vreckovku,

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou a dezinfikovať si ruky pred vstupom na pracovisko a pred začatím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý, po fajčení, po úprave šatstva a osobitne po použití toalety;

 • nosiť preventívnu ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest (rúško/respirátor) počas výdaja stravy v zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR,

 • používajú pri výdaji hotových pokrmov jednorazové rukavice,

 • nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

 • vyhýbať sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;

 • dodržiavať prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov - dodržiavanie zásad systému HACCP;

 • dezinfikovať povrchy stolov, povrchy okna na výdaj stravy a okna na zber použitého stolového riadu;

 • naďalej zostáva v platnosti zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov ŠSZ.


Stravovanie detí v MŠ

 • podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné technicky zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe za dodržania prísnych hygienických opatrení;

 • výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti;

 • stravu musí vydávať personál, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú a neberú si ani príbory;

 • pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá,

 • ak je to možné, v prípade spoločnej jedálne sa odporúča nastaviť režim stravovania detí na zmeny tak, aby sa deti z viacerých tried nestretávali v spoločnej jedálni, príp. zabezpečiť také rozmiestnenie stolov v jedálni, aby boli deti z jednotlivých tried od seba v dostatočnom odstupe.


Stravovanie žiakov ZŠ  

 • podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických opatrení;

 • pri vstupe do školskej jedálne zabezpečiť dezinfekciu;

 • výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti;

 • žiaci si jedlo a nápoje sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni;

 • v prípade ponuky formou šalátových pultov, za predpokladu, že zariadenie má dostatok personálu, tieto personálne kapacity využiť na obsluhu stravníkov; pri nedostatku personálu sa žiaci  môžu obsluhovať sami, pod dozorom pedagogického zamestnanca.   


Stravovanie cudzích stravníkov a seniorov

Zabezpečovanie stravy cudzím stravníkom, vrátane seniorov, môže byť realizované osobným odberom do obedárov mimo výdajného okienka pre žiakov a personál školy.


Stravovanie príslušníkov OZ SR formou priamej konzumácie jedál v školských jedálňach  v čase mimoriadnej situácie vzhľadom na konflikt na Ukrajine


Podľa § 8 ods. 5 vyhl. č. 527/2007 poskytovanie stravovacích služieb verejnosti v jedálni musí byť časovo alebo priestorovo oddelené od stravovania žiakov a detí. Rozsah stravovacích služieb musí byť v súlade s priestorovou kapacitou a vybavením jedálne a nesmie ohrozovať zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov a dodržiavanie zásad prevádzkovej a osobnej hygieny.


Zabezpečovanie stravy pre príslušníkov ozbrojených síl SR je možné realizovať aj formou priamej konzumácie v školských jedálňach za vyššie uvedených podmienok, so striktne časovým oddelením konzumácie stravy žiakov a príslušníkov ozbrojených síl SR. Časové oddelenie je nevyhnutné nielen z hygienického, ale aj  psychologického hľadiska vo vzťahu k deťom. Ako prvým v poradí je potrebné zabezpečiť výdaj stravy deťom a žiakom a až po skončení ich konzumácie je možné zabezpečiť výdaj pokrmov a ich priamu konzumáciu aj pre príslušníkov ozbrojených síl SR v rozsahu,  primeranom  výrobnej kapacite daného školského zariadenia a zároveň priestorovej kapacite a vybaveniu jedálne.

Po ukončení konzumácie stravy príslušníkmi ozbrojených síl je nevyhnutné vykonať dôkladnú dezinfekciu a sanitáciu pracovných plôch a všetkých povrchov v kuchyni, ako aj jedálni.


Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 14.03.2022 a  ruší sa ním usmernenie číslo SOPZŠČ/4317/98672/2020 zo dňa 11.06.2020.PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky