Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21653987
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 9. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 04. marec 2022 13:05

chripkaV 9. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 40 082 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 543,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 13,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 855,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 970 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (568). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (258) a otitídy (144).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 9. kalendárnom týždni 2022 hlásených 2 983 ochorení (chorobnosť 114,9/100 000), čo predstavuje 7,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 23,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (248,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 9. kalendárnom týždni hlásené v   piatich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o päť materských škôl (dve v Košickom kraji, po jednej v Nitrianskom, v Žilinskom a v Prešovskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 9. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 69 nazofaryngeálnych výterov a 18 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli pozitívne štyri vzorky - z toho dve vzorky na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 331 vzoriek biologického materiálu (1 355 nazofaryngeálnych výterov a 976 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 123 pozitívnych:

-          71 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          13 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          35 x respiračný syncyciálny vírus,

-          2 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 9. kalendárnom týždni 2022

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 9. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 9. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 71 837 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 25,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 9. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 18 906 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 23,5 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 6 464 073 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 493 383 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 248 809 antigénových testov, z toho bolo 684 851 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 2 554 osôb, čo je o 7,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 18 631 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 9. kalendárnom týždni spracovaných 73 445 prípadov ochorenia COVID-19.  

 


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 25. 2. 2022 do 3. 3. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky