Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654253
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 25. február 2022 11:31

chripkaV 8. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 45 097 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 776,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,9 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 241,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 870 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (526). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (241) a otitídy (103). 

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 818 ochorení (chorobnosť 150,4/100 000), čo predstavuje 8,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 8,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (347,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 8. kalendárnom týždni hlásené v 12 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-            10 materských škôl (päť v Trenčianskom kraji, tri v Nitrianskom kraji a dve v Žilinskom kraji),

-            jednu základnú a jednu strednú odbornú školu v Trenčianskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 61 nazofaryngeálnych výterov a 40 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych šesť vzoriek - z toho štyri vzorky na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a dve vzorky na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 244 vzoriek biologického materiálu (1 286 nazofaryngeálnych výterov a 958 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 119 pozitívnych:

-          69 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          12 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          34 x respiračný syncyciálny vírus,

-          2 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky.


Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2022

tabSituácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 8. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 8. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 97 043 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 17,3 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 8. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 26 037 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 8,4 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 6 332 930 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 421 546 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 43 090 114 antigénových testov, z toho bolo 665 945 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 2 773 osôb, čo je o 9,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 18 375 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 8. kalendárnom týždni spracovaných 94 684 prípadov ochorenia COVID-19.  

 


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 18. 2. 2022 do 24. 2. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky