Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654155
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 7. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 18. február 2022 12:56

chripkaV 7. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 52 071 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 015,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 4 694,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 796 osôb, čo predstavuje 1,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (486). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (145) a pneumónie (165).

Ochorenia hlásilo 57 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom týždni 2022 hlásených 4 239 ochorení (chorobnosť 164,1/100 000), čo predstavuje 8,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 2,5 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (377,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 7. kalendárnom týždni hlásené v 12 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-            sedem materských škôl (tri v Žilinskom kraji, dve v Trnavskom kraji a po jednej v Nitrianskom kraji a Prešovskom kraji),

-            päť základných škôl (po dve v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji, jedna v Nitrianskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 7. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 115 nazofaryngeálnych výterov a 52 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 15 vzoriek pozitívnych, z toho desať vzoriek na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a štyri vzorky na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 2 143 vzoriek biologického materiálu (1 225 nazofaryngeálnych výterov a 918 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 113 pozitívnych:

-          65 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          12 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          32 x respiračný syncyciálny vírus,

-          2 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  7.   kalendárnom týždni 2022

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 7. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 7. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 117 450 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 6,1 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 7. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 28 429 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 3,8 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 6 156 090 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 324 503 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 42 882 562 antigénových testov, z toho bolo 639 908 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 2 524 osôb, čo je o 22,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 18 201 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 7. kalendárnom týždni spracovaných 116 705 prípadov ochorenia COVID-19.  


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 11. 2. 2022 do 17. 2. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19 (RT-PCR testy)

v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky