Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22710345
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 11. február 2022 14:45

chripka

V 6. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 57 544 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 138,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 4 720,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 799 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (513). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (158) a pneumónie (128). 

Ochorenia hlásilo 60 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2022 hlásených 4 530 ochorení (chorobnosť 168,4/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 6,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (368,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 6. kalendárnom týždni hlásené v 37 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o:

-            jedno zariadenie pre deti do 3 rokov v Žilinskom kraji,

-            21 materských škôl (12 v Prešovskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji, a jednu v Trnavskom kraji),

-            12 základných škôl (päť v Nitrianskom kraji, päť v Prešovskom kraji, dve v Žilinskom kraji) a 

-            tri stredné odborné školy (dve v Žilinskom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 109 nazofaryngeálnych výterov a 51 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli 2 vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na adenovírus. 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1976 vzoriek biologického materiálu (1110 nazofaryngeálnych výterov a 866 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 98 pozitívnych:

-          55 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          28 x respiračný syncyciálny vírus,

-          2 x adenovírus,

-          2 x vírus parachrípky.

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  6.   kalendárnom týždni 2022

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 6. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.


Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 6. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 125 124 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 13,8 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 6. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 29 544 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 19,2 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5 947 288 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 207 053 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 42 662 994 antigénových testov, z toho bolo 611 479 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 2 053 čo je o 11,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 18 064 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 6. kalendárnom týždni spracovaných 124 877 prípadov ochorenia COVID-19.  


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 4. 2. 2022 do 10. 2. 2022) potvrdených prípadov COVID - 19

(RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky