Tabak a životné prostredie: Urobme všetko pre to, aby naše moria a oceány – spolu so všetkými ich obyvateľmi – boli chránené pre budúce generácie Tlačiť E-mail
Streda, 09. február 2022 10:17

Zdravotné vplyvy tabaku sú všeobecne známe. Menej známy je negatívny vplyv užívania tabaku na životné prostredie.  Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie pôdy a vody a uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy.

Ohorky predstavujú globálny problém

Každý rok tabakový priemysel vyrobí šesť biliónov cigariet, ktoré celosvetovo skonzumuje jedna miliarda fajčiarov. Tieto cigarety obsahujú filtre zložené hlavne z mikroplastov známych ako vlákna z acetátu celulózy. Pri nesprávnej likvidácii dochádza k rozkladu ohorkov cigariet vplyvom takých faktorov, ako je slnečné žiarenie a vlhkosť, pričom dochádza k uvoľňovaniu mikroplastov, ťažkých kovov a mnohých ďalších chemikálií, čo má vplyv na zdravie a služby ekosystémov.

Cigaretové ohorky sú celosvetovo najviac vyhadzovaným odpadom, čo predstavuje približne 766,6 milióna kilogramov toxického odpadu ročne. Sú tiež najbežnejším plastovým odpadom na plážach, v dôsledku čoho sú morské ekosystémy náchylnejšie na úniky mikroplastov. 

Pri požití spôsobujú nebezpečné chemikálie v mikroplastoch dlhodobú úmrtnosť morského života vrátane vtákov, rýb, cicavcov, rastlín a plazov. Tieto mikroplasty vstupujú do potravinového reťazca a sú spojené so závažnými dopadmi na ľudské zdravie, ktoré môžu zahŕňať zmeny v genetike, vývoji mozgu, rýchlosti dýchania a ďalšie.

Tabak je hrozbou aj pre oceány


Program OSN pre životné prostredie (UNEP) už opísal tabak ako „hrozbu pre naše oceány“. Kontrola tabaku môže znížiť morské znečistenie a toxicitu, a tak zlepšiť vodný život a prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) 14 o „živote pod vodou“ a následne SDG 3 o „dobrom zdraví a pohode“.

V Európskej únii od 3. júla 2021 sa uplatňuje  nariadenie (EÚ) 2020/2151, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov, okrem iného aj tabakových výrobkov s filtrami a filtrov uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami. Týmto nariadením sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Požiadavky na označovanie predstavujú jedno z opatrení zavedených touto smernicou pre filtre tabakových výrobkov. Dodatočné požiadavky týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu a opatrení na zvýšenie informovanosti by mali podporiť účinnosť označovania.

Toto nariadenie posilňuje implementáciu článku 11 Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (FCTC WHO) o balení a označovaní v EÚ vrátane toho, aby sa textové informácie zobrazovali v hlavnom jazyku krajiny. Súčasne sa toto opatrenie zosúlaďuje s článkom 12 prijatím právnych predpisov s cieľom úspešne informovať ľudí o zdravotných, sociálnych, ekonomických a environmentálnych dôsledkoch výroby tabaku a spotreby tabakových výrobkov. Okrem toho podľa článku 10 členské štáty EÚ dodržiavajú zmysluplné zverejňovanie informácií o toxických zložkách v tabakových výrobkoch.  EÚ napreduje aj v implementácii článku 18 FCTC WHO, v ktorom vyzýva k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí.

Zvyšovanie povedomia o vplyvoch mikroplastov

Program OSN pre životné prostredie (UNEP) spolupracuje so Sekretariátom Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (WHO FCTC) s cieľom zvýšiť povedomie o rozsiahlych vplyvoch mikroplastov v cigaretových filtroch na životné prostredie a ľudské zdravie.

Partnerstvo je podporované kampaňou UNEP Clean Seas - Čeliť plastovej pravde Face the plastic truth, globálnej koalícii zloženej zo 63 krajín, ktoré sa venujú ukončeniu morského znečistenia plastmi. Spája skúsenosti sekretariátu FCTC WHO v oblasti zdravia a verejnej politiky tabakových výrobkov s výskumom UNEP a obhajobou plastového znečistenia.

„Sekretariát WHO FCTC sa teší z účasti na kampani UNEP Clean Seas Campaign a je odhodlaný pomôcť zvýšiť povedomie o probléme skrytých plastov v cigaretách,“ povedala Adriana Blanco Marquizo, vedúca sekretariátu WHO FCTC. „Vyzývam vás všetkých, aby ste sa zapojili do tejto kampane. Urobme všetko pre to, aby naše moria a oceány – spolu so všetkými ich obyvateľmi – boli chránené pre budúce generácie.“