Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654186
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 04. február 2022 13:33

chripkaV 5. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 49 893 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1984,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 68,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 906,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 775 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (532). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (128)  otitídy (115).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2022 hlásených 3 967 ochorení (chorobnosť 157,8/100 000), čo predstavuje 7,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 114,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine   6 – 14 ročných (360,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 5. kalendárnom týždni hlásené v 60 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 33 materských škôl (osem v Trnavskom a v Nitrianskom kraji, šesť v Žilinskom a v Prešovskom kraji, štyri v Trenčianskom kraji a jedna v Košickom  kraji), 18 základných škôl (10 v Prešovskom kraji, tri v Nitrianskom kraji, dve v Trenčianskom a v Košickom kraji, jedna v Žilinskom kraji) a deväť stredných škôl (osem v Prešovskom kraji a jedna v Trenčianskom kraji). Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený aj vo viacerých triedach všetkých druhov školských zariadení.


Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 116 nazofaryngeálnych výterov a 7 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola 1 vzorka pozitívna na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 816 vzoriek biologického materiálu (1 001 nazofaryngeálnych výterov a 815 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 95 pozitívnych:

-          53 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          28 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  5. kalendárnom týždni 2022

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 5. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022
graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické

agensy  v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 5. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 109 984 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 61,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 5. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 24 781 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 78 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. 

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5 720 789 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 081 929 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 42 411 522 antigénových testov, z toho bolo 581 935 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 1 841. Ochoreniu podľahlo 17 921 osôb.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 5. kalendárnom týždni spracovaných 110 024 prípadov ochorenia COVID-19.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekových skupinách 10 – 14 ročných a 15 – 19 ročných (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 488 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 471 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 447 vzorkách, čo predstavuje 94,9 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v  Košickom kraji a v Prešovskom kraji, najnižšia v Trnavskom kraji a v Nitrianskom kraji.


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 28. 1. 2022 do 3. 2. 2022) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa

Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky