Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22709918
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 28. január 2022 14:55

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 25 713 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1177,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 25,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3694,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 728 osôb, čo predstavuje 2,8 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (417). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (170)  otitídy (141).

Ochorenia hlásilo 48 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 36 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2022 hlásených 1 603 ochorení (chorobnosť 73,4/100 000), čo predstavuje 6,2 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 19,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (170,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 4. kalendárnom týždni hlásené v 37 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 21 materských škôl (šesť v Žilinskom a Košickom kraji, päť v Trnavskom kraji, dve v Prešovskom kraji a Nitrianskom kraji), 12 základných škôl (sedem v Žilinskom kraji, tri v Košickom kraji a dve v Prešovskom kraji a štyri stredné odborné školy v Žilinskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 113 nazofaryngeálnych výterov a 105 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 14 vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1693 vzoriek biologického materiálu (885 nazofaryngeálnych výterov a 808 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 94 pozitívnych:

-          52 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          28 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  4. kalendárnom týždni 2022

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 4. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022
graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické

agensy  v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 4. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 68 112 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 131.4 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 4. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 13 920 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 129,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5 501 638 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 971 945 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 42 137 141 antigénových testov, z toho bolo 557 154 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 1 566 čo je o 1,1 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 17 779 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 464 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 456 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 424 vzorkách, čo predstavuje 92,98 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v  Košickom kraji a v Prešovskom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa: 7 - dňová incidencia (od 21. 1. 2022 do 27. 1. 2022) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa

Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky