Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22711930
Súhrnná informácia o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 Tlačiť E-mail
Utorok, 25. január 2022 13:26

V súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2018 Z. z.“), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 (ďalej len „správa“).


V zverejnenej správe, ktorej kompletné znenie si môžete prečítať na https://www.shmu.sk/... sú uvedené výsledky monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd chránených vodohospodárskych oblastí Slovenska. Na monitoring bola použitá tzv. surová voda, ktorá je odoberaná z vodárenských zdrojov a je využívaná na účely výroby pitnej vody, pričom pred distribúciou k spotrebiteľovi na vodovodný kohútik prechádza rôznymi procesmi vodárenských úprav s cieľom zaistiť jej zdravotnú bezpečnosť. Zdravotne bezpečná pitná voda musí spĺňať limitné hodnoty stanovené platným národným predpisom.


V niektorých prípadoch došlo k miernemu prekročeniu niektorých limitných hodnôt ukazovateľov, avšak treba opäť podotknúť, že v správe ide o kvalitu surovej vody, ktorú dodávateľ pitnej vody ešte upravuje a  je povinný zabezpečiť jej monitoring a splnenie požiadaviek na jej zdravotnú bezpečnosť v mieste dodávania.


V súlade s požiadavkami zákona o CHVO prehodnotil ÚVZ SR zdravotný význam zistených ukazovateľov kvality pitnej vody v surovej vode chránených vodohospodárskych oblastí a pripravil zoznam obcí s vymenovanými prekročenými limitnými hodnotami a tiež zdravotné riziká jednotlivých ukazovateľov.


V súčasnosti je na Slovensku stále populárnejším trendom budovanie vlastných studní a zvýšený  záujem o využívanie vlastných vodných zdrojov na individuálne zásobovanie domácností alebo ako doplnkový zdroj vody na akékoľvek domáce účely vrátane jej konzumácie. Obyvatelia, využívajúci vlastné vodné zdroje bez toho, aby si overili ich kvalitu, konajú na vlastnú zodpovednosť, nakoľko voda, ktorá nie je zdravotne bezpečná môže spôsobiť poškodenie zdravia rôzneho charakteru. Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je využívanie pitnej vody z verejných vodovodov, ktorá je kvalitná, zdravotne bezpečná  je kontrolovaná dodávateľom pitnej vody aj orgánmi verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru alebo pravidelného monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa.