Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654151
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 21. január 2022 12:54

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 21 704 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 939,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 21,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 946,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 459 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (233). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (125) a pneumónie (101).

Ochorenia hlásilo 52 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2022 hlásených 1 416 ochorení (chorobnosť 61,3/100 000), čo predstavuje 6,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 45,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (168,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 3. kalendárnom týždni hlásené v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o dve materské školy a štyri základné školy  v Žilinskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 64 nazofaryngeálnych výterov a tri dvojice sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 475 vzoriek biologického materiálu (772 nazofaryngeálnych výterov a 703 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 79 pozitívnych:

-          38 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          27 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2022

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 3. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          https://flunewseurope.org/

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 3. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 29 434 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 77,3 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 3. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 6 065,00 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 55,2 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5 333 793 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 903 833 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 41 886 787 antigénových testov, z toho bolo 543 234 vzoriek pozitívnych.  Hospitalizovaných je 1 566 čo je o 16 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 17 577 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 421 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 411 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 387 vzorkách, čo predstavuje 94,2 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Trenčianskom kraji a v Košickom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 14. 1. 2022 do 20. 1. 2022) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky