Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 17.01.2022 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20. január 2022 16:38

Regionálne úrady verejného zdravotníctva odobrali v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 17.01.2022 celkovo 396 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 375 (94,70 %) vzoriek.

Od 35. kalendárneho týždňa (KT) 2021 sme zaznamenali nárast počtu pozitívnych vzoriek. Aj v 2. KT 2022 bol vírus SARS CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách.


graf1
V 02. kalendárnom týždni sme zaznamenali klesajúci trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2
Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie v Prešovskom kraji, v ostatných krajoch došlo k zníženiu.

graf3
Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 02. KT sa ešte vyšetrujú.

Odporúčame, aby boli obyvatelia opatrní a dodržiavali pravidlá R-O-R. Tiež odporúčame, aby využili čas na skoré zaočkovanie, respektíve preočkovanie treťou dávkou, zvlášť ak majú rizikové faktory, prípadne žijú v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré majú rizikové faktory, pracujú, alebo sa o takéto osoby starajú.

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sme začali vykonávať v 18. kalendárnom týždni 2021 a vykonávame ho pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou RT-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd. Vyšetrujeme ich v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR.

Od 30. kalendárneho týždňa spolupracuje na monitoringu odpadových vôd Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave, ktorý odoberá a spracováva vzorky v týždenných intervaloch z ďalších ČOV. Následne sa vzorky analyzujú v NRC na ÚVZ SR.

Monitoring odpadových vôd je užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním.

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky