Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21654116
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2022 Tlačiť E-mail
Piatok, 07. január 2022 12:46

chripkaV 1. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených 12 468 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 634,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 4,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 1 908,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 241 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (110). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (83) a otitídy (48).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2022 hlásených 686 ochorení (chorobnosť 34,9/100 000), čo predstavuje 5,5 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 11,9 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (107,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v 1. kalendárnom týždni hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1. kalendárnom týždni 2022 spolu vyšetrených 37 nazofaryngeálnych výterov a 8 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne, z toho jedna na chrípku A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 308 vzoriek biologického materiálu (652 nazofaryngeálnych výterov a 656 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 73 pozitívnych:

-          36 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          23 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 1. kalendárnom týždni 2022

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 1. kalendárnom týždni 2022 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          https://www.who.int/teams/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 1. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 16 068 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 27,8 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 1. kalendárnom týždni 2022 bolo hlásených spolu 3 911 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 40 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5 161 450 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 857 801 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 41 445 298 antigénových testov, z toho bolo 533 260 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 2 157, čo je o 9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni. Ochoreniu podľahlo 16 896 osôb.

Z celkového počtu je v roku 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 20 – 24 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 394 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 384 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 360 vzorkách, čo predstavuje 93,8 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Trenčianskom kraji a v Košickom kraji, najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 31. 12. 2021 do 6. 1. 2022) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2022

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky