Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697738
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 52. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 31. december 2021 12:00

chripkaV 52. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 12 672 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 666,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 16,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 402,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 283 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (132). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (85) a  pneumónie (66).

Ochorenia hlásilo 41 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 31 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 52. kalendárnom týždni 2021 hlásených 753 ochorení (chorobnosť 39,6/100 000), čo predstavuje 5,94 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 14 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (119,0/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v 52. kalendárnom týždni hlásené.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 52. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 6 nazofaryngeálnych výterov a 61 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo deväť vzoriek pozitívnych, z toho osem na  chrípku A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 263 vzoriek biologického materiálu (615 nazofaryngeálnych výterov a 648 dvojíc sér).

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 71 pozitívnych:

-          35 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          22 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 52. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 52. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.


Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1:  Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 52. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 22 240 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 6,8 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 52. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 6 518 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 22,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5 097 439 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 841 733 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 41 274 058 antigénových testov, z toho bolo 529 349 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 2 346 pacientov. Ochoreniu podľahlo 16 635 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 391 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 382 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 360 vzorkách, čo predstavuje 94,2 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Trenčianskom kraji a v Košickom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 24. 12. 2021 do 30. 12. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky