Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690514
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 51. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23. december 2021 13:25

chripkaV 51. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 14 536 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 796,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 24,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 2 616,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 270 osôb, čo predstavuje 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (110). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (86) a  pneumónie (74).  

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 30 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 51. kalendárnom týždni 2021 hlásených 634 ochorení (chorobnosť 34,8/100 000), čo predstavuje 4,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 31,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (115,8/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 51. kalendárnom týždni hlásené v dvoch výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o dve materské školy (jedna v Trnavskom kraji a jedna v Košickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 51. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 51 nazofaryngeálnych výterov a 11 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 196 vzoriek biologického materiálu (609 nazofaryngeálnych výterov a 587 dvojíc sér).


Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 62 pozitívnych:

-          27 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          21 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
   Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  51. kalendárnom týždni 2021 

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 51. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 51. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 20 830 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 39,7 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 51. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 5 322 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 38,3 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 5 012 732 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 756 680 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 41 074 953 antigénových testov, z toho bolo 522 831 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 2 803 pacientov. Ochoreniu podľahlo 16 239 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 386 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 377 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 353 vzorkách, čo predstavuje 93,6 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 11. 12. 2021 do 16. 12. 2021) potvrdených prípadov

 COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky