Štúdia EÚ o prostredí bez tabakového dymu a o reklame na tabak a súvisiace výrobky Tlačiť E-mail
Piatok, 17. december 2021 14:32

Dňa 10.12.2021 zverejnila Európska komisia správu, ktorej obsahom je štúdia o prostredí bez dymu a o reklame na tabak a súvisiace výrobky.

Táto správa podrobne analyzuje výsledky externej štúdie realizovanej na podnet Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE). Analýza bude slúžiť ako podklad na prehodnotenie ustanovení o reklame v smernici týkajúcej sa reklamy na tabak č. 2003/33/ES a v smernici o tabakových výrobkoch č. 2014/40/EÚ. Súčasne bude slúžiť aj ako podklad pre rozšírenie rozsahu pôsobnosti odporúčania Rady o prostredí bez dymu (2009/C 296/02).


Podľa správy je v rámci EÚ dodržiavanie vnútroštátnych pravidiel o nefajčiarskom prostredí a reklame na tabak a súvisiace výrobky na vysokej úrovni . Napriek tomu správa poukazuje na oblasti, ktoré si vyžadujú hlbšiu analýzu a sprísnenie súčasne nastavených pravidiel. Členským štátom EÚ sa v správe odporúča najmä rozšíriť právne predpisy pre zákaz reklamy tak, aby sa jednoznačne vzťahovali aj na súvisiace výrobky (napr. elektronické cigarety). Aktuálne ustanovenia o reklame, propagácii a sponzorstve obsiahnuté v pravidlách EÚ sú obmedzené tým, že neupravujú jednoznačne všetky novo vznikajúce produkty, vrátane zahrievaných tabakových výrobkov. Regulácia reklamy na súvisiace výrobky by sa mala vzťahovať aj na sociálne siete. V správe sa poukazuje na to, že je nevyhnutné zadefinovať pravidlá pre reklamu na sociálnych sieťach, ktorá by zahŕňala správanie fajčiarov (aby sa zabránilo vizuálnym prejavom ľudí, ktorí fajčia v príspevkoch, článkoch alebo aplikáciách sociálnych sietí). Cieľom regulačných opatrení je dosiahnuť harmonizáciu pravidiel v súvislosti s propagáciou a reklamou v celej EÚ.

V rámci aktualizácie ustanovení, ktoré sa budú týkať prostredia bez dymu, je ďalším návrhom tejto správy zahrnúť okrem škodlivého tabakového dymu aj výpary a emisie, ktoré produkujú elektronické cigarety, prípadne iné zahrievané tabakové výrobky.

Pokiaľ ide o nefajčiarske prostredie, obavy vyvolávajú aktuálne nedostatočne nastavené opatrenia, týkajúce sa ochrany detí a mládeže. V správe sa odporúča rozšíriť súčasný zákaz fajčenia aj na iné priestranstvá, kde by sa mohla zdržiavať mládež. Ide najmä o športoviská, ihriská, otvorené štadióny a pod. Ďalším návrhom v rámci publikovanej správy je zaviesť zákaz fajčenia v súkromných autách, alebo bytových domoch, ak je v ňom prítomný maloletý, pričom niektoré krajiny EÚ tento zákaz už uplatňujú. Nedostatočným sa zatiaľ ukazuje najmä monitorovanie a uplatňovanie takéhoto právneho predpisu v praxi. Vo všeobecnosti existuje rastúca podpora verejnosti pre uplatnenie tohto zákazu, vyžaduje si však komplexnú legislatívu na ochranu detí pred nepriaznivými účinkami pasívneho fajčenia v domácom prostredí.

V správe sa poukazuje aj na povinné vykazovanie výdavkov tabakového priemyslu v súvislosti s propagáciou svojich produktov a prísnejšie nariadenia o lobingu.

V závere správy sa konštatuje, že v rámci efektívnejšieho presadzovania pravidiel v oblasti ochrany nefajčiarskeho prostredia je nevyhnutná komunikácia smerom k verejnosti, kde sa za dôležitý faktor úspechu považuje vysvetľovanie pozitívnych dopadov opatrení, pričom podpora verejnosti je kľúčová k ich presadzovaniu.

Executive summary to final report
Final report