Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697429
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 17. december 2021 14:07

chripkaV 50. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 22 341 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 052,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 14,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 3 690,3/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 499 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (282). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (118) a otitídy (99).

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 50. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 079 ochorení (chorobnosť 50,8/100 000), čo predstavuje 4,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 26,3 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (167,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 50. kalendárnom týždni hlásené    v 14 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 11 materských škôl (päť v Nitrianskom kraji,  štyri v Trnavskom kraji a dve v Košickom kraji) a tri základné školy (dve v Nitrianskom kraji a jedna v Prešovskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 50. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 36 nazofaryngeálnych výterov a 87 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo päť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, päť vzoriek na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 134 vzoriek biologického materiálu (558 nazofaryngeálnych výterov a 576 dvojíc sér).


Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 61 pozitívnych:

-          27 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          20 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 50. kalendárnom týždni 2021

tabSituácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 50. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 50. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 34 551 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 32,7 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 50. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 8 630 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 25,9% menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 4 937 052 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 798 663 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 40 888 985 antigénových testov, z toho bolo 517 509 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 3 039 pacientov. Ochoreniu podľahlo 15 843 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 373 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 363 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 339 vzorkách, čo predstavuje 93,4 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 11. 12. 2021 do 16. 12. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky