Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690263
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 49. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 10. december 2021 13:51

chripkaV 49. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 26 131 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 230,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,0 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 310,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 662 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (319). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (194) a otitídy (149).  

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 465 ochorení (chorobnosť 69,0/100 000), čo predstavuje 5,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 9,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (214,6/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 49. kalendárnom týždni hlásené v 20 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 14 materských škôl (päť v Nitrianskom kraji,  štyri v Trnavskom kraji, dve v Žilinskom kraji, dve v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji) a šesť základných škôl (dve v Žilinskom kraji a po jednej v Trnavskom, Nitrianskom, Prešovskom kraji a Košickom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 90 nazofaryngeálnych výterov a 51 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, dve vzorky na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 1 011 vzoriek biologického materiálu (522 nazofaryngeálnych výterov a 489 dvojíc sér).
 

Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 51 pozitívnych:

-          22 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          11 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          15 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  49. kalendárnom týždni 2021

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 49. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.
Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné
ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022
graf2 Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 49. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 51 363 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 16,5 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 49. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 11 651 pozitívnych vzoriek na horenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 32,5% menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 4 825 139 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 764 112 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 40 635 497 antigénových testov, z toho bolo 508 879 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 3 434 pacientov. Ochoreniu podľahlo 15 236 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 370 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 352 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 328 vzorkách, čo predstavuje 93,2 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Košickom a v Trenčianskom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 4. 12. 2021 do 10. 12. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky