Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21690031
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48 kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 03. december 2021 13:26

chripkaV 48. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 25 534 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 267,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 17,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 182,6/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 547 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (297). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (127) a otitídy (123).

Ochorenia hlásilo 45 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 48. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 533 ochorení (chorobnosť 76,1/100 000), čo predstavuje 6,0 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 14,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (279,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 48. kalendárnom týždni hlásené    v 65 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 35 materských škôl (13 v Trnavskom kraji, osem v Nitrianskom kraji, sedem v Košickom kraji, šesť v Žilinskom kraji,  jedna v Prešovskom kraji) a 25 základných škôl (19 v Žilinskom kraji a po dve v Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji) a päť stredných škôl v Žilinskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 48. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 71 nazofaryngeálnych výterov a 97 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a tri vzorky na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 870 vzoriek biologického materiálu (432 nazofaryngeálnych výterov a 438 dvojíc sér).


Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 44 pozitívnych:

-          18 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          9 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          14 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  48. kalendárnom týždni 2021

tab
Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 48. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 48. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 61 515 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 6,1 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 48. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 17 256 pozitívnych vzoriek na horenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 19,6 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 4 678 940 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 712 749 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 40 361 994 antigénových testov, z toho bolo 497 228 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 3 404 pacientov. Ochoreniu podľahlo 14 696 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 353 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 340 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 316 vzorkách, čo predstavuje 92,94 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 27. 11. 2021 do 3. 12. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky