Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697191
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 47 kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 26. november 2021 13:28

chripkaV 47. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 30 766 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 537,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 14,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 481,9/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 708 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (383). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (187) a otitídy (138).

Ochorenia hlásilo 44 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 47. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 344 ochorení (chorobnosť 66,7/100 000), čo predstavuje 4,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 3,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (194,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 47. kalendárnom týždni hlásené v 24 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 19 materských škôl (štyri v Trnavskom kraji, 11 v Žilinskom kraji, tri v Košickom kraji jedna v Prešovskom kraji) a päť základné školy (štyri  v Trnavskom a jedna v Žilinskom kraji).

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 47. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 97 nazofaryngeálnych výterov a 87 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo päť vzoriek pozitívnych na vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie (graf 3) a dve vzorky na respiračný syncyciálny vírus.
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 503 vzoriek biologického materiálu (306 nazofaryngeálnych výterov a 197 dvojíc sér).


Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 32 pozitívnych:

-          17 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          9 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          11 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  47. kalendárnom týždni 2021

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 47. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022
graf3

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 47. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 57 992 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 25,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 47. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 21 469 pozitívnych vzoriek na horenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 15,4 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 4 501 445 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 651 234 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 40 030 061 antigénových testov, z toho bolo 479 972 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 3 162 pacientov. Ochoreniu podľahlo 14 177 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 332 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 324 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 300 vzorkách, čo predstavuje 90,36% z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 20. 11. 2021 do 26. 11. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky