Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22709739
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 46 kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 19. november 2021 15:31

chripkaV 46. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 26 651 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 339,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 12 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 4 942,5/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 559 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (303). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (117) a pneumónie (139).

Ochorenia hlásilo 45 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 32 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 46. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 288 ochorení (chorobnosť 64,8/100 000), čo predstavuje 4,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 27 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (235,9/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 46. kalendárnom týždni hlásené    v 35 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 32 materských škôl (tri v Trnavskom kraji, desať v Nitrianskom kraji, osem v Žilinskom kraji, päť v Prešovskom kraji, šesť v Košickom kraji) a tri základné školy (po jednej základnej škole v Nitrianskom, Prešovskom a v Košickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 46. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 93 nazofaryngeálnych výterov a 39 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie a jedna vzorka na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 339 vzoriek biologického materiálu (209 nazofaryngeálnych výterov a 130 dvojíc sér).


Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 32 pozitívnych:

-          12 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          8 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          9 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 46. kalendárnom týždni 2021

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 46. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 46. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 46 190 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 14,7 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 46. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 18 600 pozitívnych vzoriek na horenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 13,1 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 4 328 673 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 593 242 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 39 732 011 antigénových testov, z toho bolo 458 503 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 2 945 pacientov. Ochoreniu podľahlo 13 781 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 10 - 14 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 320 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 310 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 285 vzorkách, čo predstavuje 92,25 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 13. 11. 2021 do 19. 11. 2021) potvrdených prípadov

 COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky