Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3741
Počet zobrazení obsahu : 21650080
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 45. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 12. november 2021 12:44

chripkaV 45. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 31 654 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 523,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla o 1,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 564,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 799 osôb, čo predstavuje 2,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (421). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (190) a pneumónie (188).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 45. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 844 ochorení (chorobnosť 88,7/100 000), čo predstavuje 5,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla  o 5,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (322,3/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 45. kalendárnom týždni hlásené    v 46 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 38 materských škôl (17 v Košickom kraji, sedem v Prešovskom kraji, po päť v Žilinskom kraji a Trnavskom kraji a štyri v Nitrianskom kraji) a osem základných škôl (šesť v Košickom kraji a dve v Prešovskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 45. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 97 nazofaryngeálnych výterov a 91 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli štyri vzorky pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, tri vzorky na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie a päť vzoriek na respiračno syncyciálny vírus (graf 3).
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrených spolu 207 vzoriek biologického materiálu (116 nazofaryngeálnych výterov a 91 dvojíc sér).


Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 30 pozitívnych:

-          11 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

-          7 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie

-          9 x respiračný syncyciálny vírus

-          1 x adenovírus

-          2 x vírus parachrípky.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 45. kalendárnom týždni 2021

tab

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 45. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3
Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 45. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 40 257 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 25  % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 45. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 16 442 pozitívnych vzoriek na horenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 42,2 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 4 176 937 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 547 052 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 39 490 431 antigénových testov, z toho bolo 439 903 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 2 594 pacientov. Ochoreniu podľahlo 13 446 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 313 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 296 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 270 vzorkách, čo predstavuje 91,2 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Košickom kraji a  najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 5. 11. 2021 do 11. 11. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovošpecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky