Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Streda, 10. november 2021 12:18

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

Ľudia, ktorí trpia poruchami spojenými s užívaním drog, majú ťažkosti v práci a vo vzťahoch s rodinou a priateľmi. Niekoľko štúdií poukazuje na úzke prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2019 viac ako 180-tisíc úmrtí súviselo priamo s poruchami spojenými s užívaním drog a približne 269 miliónov ľudí (približne 5,5 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov) užívalo drogy v predchádzajúcom roku.

V Slovenskej republike patrí medzi najčastejšie zneužívané omamné a psychotropné látky marihuana a látky so stimulačným účinkom, najmä metamfetamín. Narastá tiež podiel konzumentov užívajúcich kokaín. Školský prieskum TAD (Tabak, Alkohol, Drogy) na Slovensku zisťoval skúsenosť žiakov základných škôl s fajčením marihuany. Údaje z prieskumu TAD1 ukázali , že v roku 2018 a rovnako aj v roku 2014 fajčilo už niekedy marihuanu 2,3 % respondentov. Tento percentuálny podiel nasleduje po klesajúcom trende z predošlých rokov (G1). Stúpajúci trend má podiel respondentov z prieskumu TAD 2 u študentov stredných škôl, ktorí by hlasovali za legalizáciu drog. V roku 2018 uviedlo približne 27 % respondentov, že by hlasovali za legalizáciu drog (G2).

europsky_tyzden_drogy1
Zdroj: TAD 1, 2018
europsky_tyzden_drogy2
Zdroj: TAD 2, 2018

 

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií podstúpilo v Slovenskej republike v roku 2020 liečbu pre užívanie drog 2 927 osôb, pričom približne 43 % (1 255 osôb) bolo už v minulosti liečených, 38 % (1 113 osôb) sa liečilo prvýkrát v živote a 16,7 % (490 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku. Najvyšší počet liečených osôb bol vo vekovej skupine 30-39 rokov (1 044 osôb).

V roku 2021 bola schválená Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030, ktorá nadväzuje na Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020. Cieľom národnej protidrogovej stratégie je chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike.  

V súčasnosti pripravuje ÚVZ SR nový Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030, ktorého cieľom bude zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.


Ďalšie informácie sú dostupné aj na: