Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21697561
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 44. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 05. november 2021 13:32

chripkaV 44. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 30 468 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 501,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 588,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 076 osôb, čo predstavuje 3,5 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (575). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (313) a otitídy (188).

Ochorenia hlásilo 46 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 44. kalendárnom týždni 2021 hlásených 1 704 ochorení (chorobnosť 84,0/100 000), čo predstavuje 5,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 16,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (266,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu ARO a CHPO bolo v 44. kalendárnom týždni hlásené v 27 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 23 materských škôl (12 v Košickom kraji, šesť v Žilinskom kraji, tri v Prešovskom kraji, jedna v Trnavskom kraji a jedna Nitrianskom kraji) a štyri základné školy (dve v Nitrianskom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 44. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených 45 nazofaryngeálnych výterov a 14 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek boli dve vzorky pozitívne na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, jedna vzorka na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie, dve vzorky na vírus parachrípky a jedna vzorka na respiračný syncyciálny vírus (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu


V 44. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.  

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 44. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 32 200 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 13,8 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 44. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 11 560 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 29,1 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 4 039 322 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 506 795 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 39 253 083 antigénových testov, z toho bolo 423 461 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 1 964 pacientov. Ochoreniu podľahlo 13 166 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 296 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 285 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 262 vzorkách, čo predstavuje 91,9 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Košickom kraji a najnižšia v Nitrianskom kraji.

 

 

 

Mapa:  7 - dňová incidencia (od 29. 10. 2021 do 4. 11. 2021) potvrdených prípadov

 COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovošpecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky