Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3745
Počet zobrazení obsahu : 21689952
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 43. kalendárny týždeň 2021 Tlačiť E-mail
Piatok, 29. október 2021 12:05

chripkaV 43. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 33 303 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 585,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,1 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 434,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 727 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (349). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (213) a otitídy (165).

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 34 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 43. kalendárnom týždni 2021 hlásených 2 121 ochorení (chorobnosť 100,9/100 000), čo predstavuje 6,4 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla  o 17,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (332,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 43. kalendárnom týždni hlásené v 49 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 45 materských škôl (14 v Košickom kraji, 14 v Žilinskom kraji, deväť v Trnavskom kraji a osem v Nitrianskom kraji) a štyri základné školy (dve v Nitrianskom kraji, jedna v Prešovskom kraji a jedna v Košickom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 43. kalendárnom týždni 2021 spolu vyšetrených sedem nazofaryngeálnych výterov a 25 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola jedna vzorka pozitívna na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v  43. kalendárnom týždni 2021

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 43. kalendárnom týždni 2021 nebol hlásený prípad SARI.


Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org,

-          http://www.who.int/influenza/...


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2020/2021 a 2021/2022

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2021/2022

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 43. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 28 290 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 124,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 43. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených spolu 8 9565 pozitívnych vzoriek na horenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 98,5 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 3 929 513 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 474 595 vzoriek pozitívnych. Aktuálnu incidenciu znázorňuje mapa. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 39 068 731 antigénových testov, z toho bolo 411 901 vzoriek pozitívnych.

Hospitalizovaných je 1 421 pacientov. Ochoreniu podľahlo 13 000 osôb.

Z celkového počtu bola v roku 2021 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 15 – 19 rokov a 45 – 54 rokov (graf). Najviac prípadov od začiatku pandémie bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji a v Žilinskom kraji.

Doteraz bolo v Slovenskej republike odobratých 285 vzoriek odpadových vôd, z ktorých bolo 275 vzoriek laboratórne vyšetrených na prítomnosť SARS-CoV-2. Prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdila v 250 vzorkách, čo predstavuje 90,9 % z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd. Najvyššia proporcia pozitívnych z celkového počtu vyšetrených vzoriek odpadových vôd bola v Bratislavskom a najnižšia v Nitrianskom kraji.


Mapa:  7 - dňová incidencia (od 12. 10. 2021 do 28. 10. 2021) potvrdených prípadov

COVID - 19 (RT-PCR testy) v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf : Vekovošpecifická chorobnosť COVID-19 prípadov (RT-PCR) v SR za rok 2021

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky